De Sociėteit van de Vrienden van de Rechten van de Mens en de Burger [de Club des Cordeliers] aan de Vertegenwoordigers van de Natie, 21 juni 1791

Petitie van de Club des Cordeliers, 14 juli 1791 

Wij waren in 1789 slaven, we achtten ons zelf vrij in 1790, we waren vrij aan het eind van juni 1791. 

Wetgevers! U heeft de machten van de natie die u vertegenwoordigt, toegewezen gekregen. U heeft Lodewijk XVI met de uitvoerende macht begiftigd. U heeft tirannie geheiligd in de bevestiging van hem als onschendbare, onvervangbare en erfelijk koning. Deugdzame burgers klaagden en de meningen botsten heftig. Maar de wet existeerde en wij gehoorzaamden die terwijl we wachtten op de voortgang van verlichting en filosofie die ons redding zouden brengen. Het schijnt ons toe dat het zogenaamde “contrāt“ tussen een natie die alles geeft en een individu die niets geeft, gehandhaafd moet blijven. 

Tot de tijd dat Lodewijk XVI een ondankbare verrader was geworden, geloofden wij dat we ons geruļneerde werk alleen onszelf hoefden aan te rekenen. Maar de tijden zijn veranderd. Deze zogenaamde conventie tussen volk en zijn koning bestaat niet langer. Lodewijk heeft afstand gedaan van de troon. Van nu af aan is Lodewijk niets meer De Sociėteit van Vrienden van de Rechten van de Mens is de mening toegedaan dat een natie alles moet doen, hetzij zelf of door afzetbare ambtenaren die door haar gekozen zijn. 

De Sociėteit is van mening dat geen enkel afzonderlijk individu in de staat redelijkerwijs zoveel rijkdom en bevoegdheden zou mogen bezitten dat het in staat is de uitvoerders van politieke bestuur te corrumperen. De Sociėteit gelooft dat er geen ambt in de staat aanwezig zou moeten zijn dat niet door alle leden van de staat bereikbaar zou moeten zijn. En tenslotte, de Sociėteit gelooft dat naarmate de baan belangrijker wordt, des te korter en vergankelijker de zittingsduur zou moeten zijn. Overtuigd van deze waarheid en de grootsheid van deze principia, kan de Sociėtiet niet langer de ogen sluiten voor het feit dat de monarchie - en vooral de erfelijke monarchie - niet verenigbaar is met de vrijheid. Dit is haar mening waarvoor zij bereid is verantwoording af te leggen tegenover alle Fransen. Zij voorziet dat een dergelijk voorstel een menigte opponenten naar voren zal brengen. Maar ontmoette zelfs de Verklaring van de Rechten [van de Mens en Burger] niet oppositie? Desalniettemin, dit vraagstuk is zo belangrijk dat het serieuze discussie onder de legislatoren verdient. Zij hebben al eens de revolutie beknot door dralende onverschilligheid tegenover het fantoom van de monarchie. … Laat ons daarom handelen zonder angst of schrik, en proberen het niet weer tot leven te wekken. 

Wetgevers, u heeft een grote les voor uw ogen. Overweeg wel dat - na al wat gebeurd is - het onmogelijk voor u is om het volk te inspireren tot welke mate van vertrouwen dan ook in een ambtenaar genaamd “koning“. Wij doen dan ook een beroep op u, in naam van la Patrie, te verklaren dat Frankrijk onmiddellijk niet langer meer een monarchie zal zijn, maar dat het voortaan een republiek is. Of tenminste te wachten totdat alle departementen en alle elementaire vertegenwoordigingen hun mening hebben gegeven voordat u overweegt om het fraaiste rijk ter wereld voor de tweede te laten boeien en in de ketenen te slaan door het monarchisme. 

De Sociėteit heeft besloten dat dit verzoekschrift gedrukt zal worden en dan naar alle departementen en patriottische verenigingen van het Franse rijk gestuurd zal worden.


terug